Zpracování osobních údajů a licence

1) beru na vědomí, že Kolo pro život, z.s.  bude zpracovávat mé osobní údaje (jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, telefon, e-mail, adresa, údaje o klubu a značce kola) pro účely evidence účastníků v závodech a evidence výsledků v seriálu Kolo pro život/Česká Enduro Série/Stopa pro život/ iSport Life , tj. zejména ukládání těchto údajů na nosiče dat, upravování, vyhledávání v nich, předávání určeným třetím osobám ke zpracování , třídění a likvidaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání písemnou formou na adrese sídla pořadatele nebo emailem na: info@sportprozivot.cz

2) souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pořadatelem ve stejném rozsahu jako v bodě 1) výše pro účely zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných akcích pořadatele i třetích subjektů, případně pro jiné obchodní a marketingové účely (např. vyhodnocování proběhlých akcí; příprava dalších akcí, statistika atp.).

Tento můj souhlas se vztahuje též na předání za účelem dle bodu 2) výše zpracovávaných osobních údajů společnosti Petr Čech Sport, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 02862336, a osobám, se kterými tato společnost tvoří koncern, a dalším jejím obchodním partnerům v oblasti sportu.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen se skutečností, že poskytování osobních údajů dle bodu 1 a 2 výše je dobrovolné, ovšem odepření poskytnutí údajů uvedených v bodě 1 výše nebo odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo předáváním třetím osobám může mít za následek omezení nebo vyloučení některých služeb poskytovaných v můj prospěch pořadatelem či třetími osobami.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen se svým právem (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení od pořadatele v případě, že pojmu podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním. 

Zakoupením příspěvku na úpravu tratí plátce potvrzuje, že:

  • na trať či tratě vstupuje na vlastní nebezpečí,
  • na trať či tratě vstupuje jednotlivě,
  • je si vědom, že není k dispozici zázemí, převlékárny, ani místo vyhrazené k odkládání věcí,
  • na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za dodržování aktuálně platných opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví, 
  • na sebe přebírá odpovědnost v případě poškození cizí věci,
  • na sebe přebírá plnou odpovědnost v případě ztráty či odcizení osobních věcí a sportovního vybavení.

Scroll to Top