Obchodní podmínky FŠPČ

Tyto obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Asociace pro sport a fair play, z.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Praha 1, 110 00, IČO: 22825720, zapsané ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 20930 , (dále jen „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.skola.petr-cech.cz (dále jen „internetový obchod“). 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

 1. INFORMACE O školném A CENÁCH
  1. Informace o školném, včetně uvedení cen a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny v katalogu internetového obchodu. Ceny školného jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení školného, jestliže školné ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.
  2. Ceny školného zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Případné slevy z kupní ceny školného nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
  2. Kupující provádí objednávku školného těmito způsoby:
   • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, 
   • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
  3. Při zadávání objednávky si kupující vybere školné, počet kusů školného, způsob platby a způsob doručení.
  4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko OBJEDNAT. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
  5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího. 
  6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. 
  7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. 
  8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny školného v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu školné za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího. 
 3. ZÁKAZNICKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené v registračním systému www.skola.petr-cech.cz může kupující provádět objednávání školného. Kupující může objednávat školné také bez registrace.
  2. Při objednávání školného je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání školného jsou prodávajícím považovány za správné. 
 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ
  1. Cenu školného a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může kupující uhradit bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány.
  2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada školného není zálohou. 
  4. Po úhradě školného je kupujícímu dodáno potvrzení na emailovou adresu určenou kupujícím v objednávce. Toto potvrzení slouží opravňuje držitele k nástupu na Fotbalovou školu Petra Čecha.
  5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
  6. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze z tam uvedených důvodů odstoupit od kupní smlouvy. 
 5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá právo účastnit se Fotbalové školy Petra Čecha zaplacením celé kupní ceny školného.
  2. Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy skola@petr-cech.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. DORUČOVÁNÍ 
  1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 
  2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
 7. STORNO PODMÍNKY
  1. V případě, že se Fotbalová škola Petra Čecha neuskuteční z důvodu vyšší moci se školné nevrací a prodávající musí vynaložit maximální úsilí a zkusit najít další termín ve stejném kalendářním roce.
  2. Kupující má právo se odhlásit z Fotbalové školy Petra Čecha nejpozději 7 dní před datem konání závodu.  Poplatek za odhlášení činí 500 Kč do 30 dnů před datem konání Fotbalové školy Petra Čecha, dále pak 60 % z částky zaplaceného školného.
  3. Převod školného na druhou osobu je možný po dohodě s prodávajícím. Poplatek za převod školného na druhou osobu je 500 Kč.
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Prodávající zpracovává a chrání osobní údaje, které získal v rámci právního vztahu s Kupujícím a registrovanou osobou, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679).
  2. Prodávající zpracovává osobní údaje uvedené v objednávce pro tyto účely:
   • Plnění smluvního vztahu
   • Evidence účastníků na Fotbalové škole Petra Čecha
   • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
   • Účetní a daňové účely
   • Reklamní a marketingové účely
   • Plnění ostatních zákonných povinností
  3. Informace o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů těchto subjektů a o jejich právech vůči Organizátorovi jsou dostupné k nahlédnutí v dokumentu Zpracování osobních údajů na webové stránce www.skola.petr-cech.cz v sekci „O škole“.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
  4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 
  5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Scroll to Top